Hyresvillkor

Viktigt att veta innan du hyr!

 • Hyrestagaren är ensam ansvarig för att handhavande av utrustningen sker på bästa sätt.
 • Hyrestagaren ansvarar ensam vid förlust eller stöld av utrustning –  från utrustningen hämtas tills dess utrustningen återlämnas
 • Under hyrestiden är hyrestagaren ansvarig för de skador som eventuellt uppkommer på utrustningen.  Detta gäller både  vid skador som åsamkats av hyrestagaren eller tredje part.
 • Återlämnad skadad utrustning repareras av uthyraren, kostnaden för reparationen debiteras hyrestagaren .
 • I de fall skador uppkommit p g a felaktigt handhavande under hyrestiden, får hyrestagaren står för alla omkostnader i samband med reparation.
 • Ej återlämnad utrustning debiteras till sitt fulla värde
 • Vid återlämning av utrustning skall en besiktning av denna ske i närvaro av hyrestagaren
 • AM Audio Produktion ersätter ej misslyckat eller inställt evenemang som orsakats av materialfel på utrustningen eller omständigheter som AM Audio Produktion ej råder över
 • Försenad anläggning debiteras med ny dygnshyra per påbörjad kalenderdag
 • Vid avbokning mindre än 5 dagar före hyresdagen debiterar vi 50% beställt hyresvärde. Vid avbokning dagen innan eller på hyresdagen utgår full överenskommen hyra. För ej hämtad utrustning debiteras straffavgift med lika stort belopp som hyresavgiften
 • Vid arrangemang där AM Audio Produktion tillhandahåller såväl utrustning som personal ombesörjer  hyrestagaren att erforderlig elektricitet finns tillgänglig och framdragen till scen.  Hyrestagaren ansvara för att samtliga eluttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesmän
 • Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig elspänning debiteras hyrestagaren
 • Vid utomhusarrangemang skall all utrustning placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn eller annat nedfall inte når utrustningen. Hyrestagaren svarar för att erforderlig scenkonstruktion är tillräckligt dimensionerad och godkänd för ändamålet
 •  Hyrestagaren svarar för skador på utrustningen som uppkommer p g a  brister i scenbygge, regnskydd m.m.
 • Betalning Privatpersoner:  Kontant vid hyresperiodens start om ej annat är avtalat
 • Betalning Företag:  Faktura 10 dagar, Kommun: Faktura 30 dagar
 • Hyreskontraktet eller orderbekräftelsen är upprättat i två exemplar, parterna erhåller var sitt